Termat dhe kushtet e përdorimit

Për të përdorur shërbimet e kësaj faqeje, përdoruesi duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç. Duke u regjistruar dhe duke përdorur shërbimet që ne ofrojmë në këtë faqe, ju nënkuptoni që jeni dakord me Termat dhe Kushtet e Shërbimit, të cilat mund të ndryshohen nga ana jonë, nga momenti në moment. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes pas postimit të ndryshimeve në Termat dhe Kushtet e përdorimit, nënkupton pranimin nga ana juaj të këtyre ndryshimeve.Shërbime të caktuara që mund të ofrohen në faqe mund të kërkojnë që ju të regjistroheni nëpërmjet hapjes së një llogarie. Nëse zgjidhni të regjistroheni për shërbime të tilla, ju bini dakord të jepni informacion të saktë për veten dhe ta rinovoni menjëherë në qoftë se ka ndonjë ndryshim. Çdo përdorues i faqes është vetë përgjegjës për ruajtjen e fjalëkalimeve dhe identifikuesve të tjerë të llogarisë. Pronari i llogarisë është plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën fjalëkalimin apo llogarinë e tij.

Ne rezervojmë të drejtën për te ndryshuar te dhenat dhe informacionet që publikojmë në këtë faqe pa një njoftim paraprak. Ne nuk do të jemi përgjegjës nëse faqja e internetit nuk do të jetë në dispozicion ndonjëherë dhe/ose për një periudhë kohore.

Nëse nuk shprehet ndryshe në këto Kushte, ju nuk duhet të (direkt ose indirekt) te kopjoni, shkarkoni, te shpërndani, shisni apo të ofroni për të shitur të gjitha ose ndonjë pjesë të përmbajtjes se kesaj faqeje.