E drejta e autorit

Të drejtat e pronësisë intelektuale të kësaj faqeje, përfshirë programin, dizenjon, grafikën, etj, që ju vihen në dispozicion nëpërmjet kësaj faqeje, janë dhe mbeten në pronësi të gazetareforma.com. Këto të drejta mbrohen me legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar “Për të drejtën e autorit”. Ne punojmë për të siguruar që produktet e listuara në këtë faqe nuk cenojnë të drejtën e autorit, markës tregtare apo të drejtave të tjera të pronës intelektuale të palëve të treta. Ne nuk mbajmë përgjegjësi ndaj të tretëve që pretendojnë se i janë shkelur të drejtat e autorit, markës tregtare apo të drejtave të tjera të pronës intelektuale, lidhur me reklamat që na janë vënë në dispozicion nga Klientet tane, per reklamim në këtë faqe. Nëse besoni se të drejtat e pronësisë intelektuale tuaja janë shkelur, ju lutem njoftoni ekipin tonë dhe ne do të marrim masa të menjëhershme.